Home

Zaak T-659/13: Beroep ingesteld op 12 december 2013 — Tsjechische Republiek/Commissie

Zaak T-659/13: Beroep ingesteld op 12 december 2013 — Tsjechische Republiek/Commissie

15.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 45/40


Beroep ingesteld op 12 december 2013 — Tsjechische Republiek/Commissie

(Zaak T-659/13)

2014/C 45/70

Procestaal: Tsjechisch

Partijen

Verzoekende partij: Tsjechische Republiek (vertegenwoordigers: M. Smolek, J. Vláčil, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht om:

gedelegeerde verordening (EU) nr. 885/2013 van de Commissie van 15 mei 2013 ter aanvulling van richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het verstrekken van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen (PB L 247, blz. 1) in haar geheel nietig te verklaren, en

de Europese Commissie te verwijzen in de kosten.

Subsidiair verzoekt de verzoekende partij het Gerecht om:

de artikelen 3, lid 1, 8, en 9, lid 1, sub a, van de bestreden verordening nietig te verklaren; en

de Europese Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan.

1)

Schending van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2010/40/EU(1), juncto de artikelen 5, lid 1, en 6 van die richtlijn

In dit verband betoogt verzoekster dat de Commissie met de vaststelling van de bestreden verordening de grenzen heeft overschreden van de bevoegdheden die haar bij artikel 7, lid 1, van richtlijn 2010/40, juncto de artikelen 5, lid 1, en 6 van die richtlijn, zijn toegekend.

2)

Schending van artikel 290 VWEU

Met dit middel voert verzoekster aan dat de Commissie met de vaststelling van de bestreden verordening de aan haar overgedragen bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 VWEU niet-wetgevingshandelingen vast te stellen, te buiten is gegaan.

3)

Schending van artikel 13, lid 2, VEU

Dienaangaande betoogt verzoekster dat de Commissie met de vaststelling van de bestreden verordening de grenzen heeft overschreden van de bevoegdheden die haar bij de Verdragen zijn toegedeeld.