Home

Zaak C-422/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 november 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona — Spanje) — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Collectief ontslag — Richtlijn 98/59/EG — Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a) — Begrip ‚werknemers die gewoonlijk werkzaam zijn’ in de betrokken bedrijfseenheid — Artikel 1, lid 1, tweede alinea — Begrippen „ontslag” en „beëindigingen van de arbeidsovereenkomst die in beginsel gelijk moeten worden gesteld met een ontslag” — Wijzen van berekening van het aantal ontslagen werknemers)

Zaak C-422/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 november 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona — Spanje) — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Collectief ontslag — Richtlijn 98/59/EG — Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a) — Begrip ‚werknemers die gewoonlijk werkzaam zijn’ in de betrokken bedrijfseenheid — Artikel 1, lid 1, tweede alinea — Begrippen „ontslag” en „beëindigingen van de arbeidsovereenkomst die in beginsel gelijk moeten worden gesteld met een ontslag” — Wijzen van berekening van het aantal ontslagen werknemers)

18.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 16/12


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 november 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Spanje) — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

(Zaak C-422/14)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Sociale politiek - Collectief ontslag - Richtlijn 98/59/EG - Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a) - Begrip ‚werknemers die gewoonlijk werkzaam zijn’ in de betrokken bedrijfseenheid - Artikel 1, lid 1, tweede alinea - Begrippen „ontslag” en „beëindigingen van de arbeidsovereenkomst die in beginsel gelijk moeten worden gesteld met een ontslag” - Wijzen van berekening van het aantal ontslagen werknemers))

(2016/C 016/13)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Cristian Pujante Rivera

Verwerende partijen: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

Dictum

1)

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), van richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag, moet aldus worden uitgelegd dat werknemers met een overeenkomst die is gesloten voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk, moeten worden aangemerkt als deel uitmakend van de werknemers die „gewoonlijk” werkzaam zijn — in de zin van die bepaling — in de betrokken bedrijfseenheid.

2)

Om vast te stellen of er sprake is van een „collectief ontslag” — in de zin van artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), van richtlijn 98/59 — dat leidt tot toepassing van deze richtlijn, moet de in de tweede alinea van die bepaling genoemde voorwaarde dat „het ontslag ten minste vijf werknemers betreft” aldus worden uitgelegd dat zij geen betrekking heeft op beëindigingen van arbeidsovereenkomsten die met een ontslag worden gelijkgesteld, maar uitsluitend op ontslagen in strikte zin.

3)

Richtlijn 98/59 moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat een werkgever eenzijdig en ten nadele van de werknemer overgaat tot een substantiële wijziging van essentiële elementen van diens arbeidsovereenkomst om redenen die geen betrekking hebben op de persoon van deze werknemer, onder het begrip „ontslag”, als bedoeld in artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a), van deze richtlijn, valt.