Home

Zaak C-529/14: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe [Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Richtlijn 2003/96/EG — Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit — Artikel 2, lid 4, onder b) — Duaal gebruik van energieproducten — Begrip — Energieproduct dat wordt gebruikt voor de thermische behandeling van afval en gasvormige effluenten]

Zaak C-529/14: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe [Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Richtlijn 2003/96/EG — Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit — Artikel 2, lid 4, onder b) — Duaal gebruik van energieproducten — Begrip — Energieproduct dat wordt gebruikt voor de thermische behandeling van afval en gasvormige effluenten]

29.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 78/2


Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe

(Zaak C-529/14)(1)

([Prejudiciële verwijzing - Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Richtlijn 2003/96/EG - Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit - Artikel 2, lid 4, onder b) - Duaal gebruik van energieproducten - Begrip - Energieproduct dat wordt gebruikt voor de thermische behandeling van afval en gasvormige effluenten])

(2016/C 078/02)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: YARA Brunsbüttel GmbH

Verwerende partij: Hauptzollamt Itzehoe

Dictum

Artikel 2, lid 4, onder b), van richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, zoals gewijzigd bij richtlijn 2004/75/EG van de Raad van 29 april 2004, moet aldus worden uitgelegd dat aardgas dat zowel wordt gebruikt voor het verhitten en drogen van stoom die vervolgens wordt gebruikt in het productieproces van ammoniak, als voor de thermische ontbinding en de afvoer van afgassen die bij dit proces vrijkomen, geen duaal gebruikt energieproduct in de zin van deze bepaling vormt dat van de werkingssfeer van deze richtlijn uitgesloten is. Bijgevolg kunnen de lidstaten alleen een fiscale vrijstelling toekennen voor het gebruik van een dergelijk energieproduct voor zover deze vrijstelling in overeenstemming is met de verplichtingen die zijn neergelegd in richtlijn 2003/96, zoals gewijzigd bij richtlijn 2004/75.