Home

Zaak C-82/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 17 februari 2014 — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

Zaak C-82/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 17 februari 2014 — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

12.5.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/18


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 17 februari 2014 — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

(Zaak C-82/14)

2014/C 142/25

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Corte suprema di cassazione

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Agenzia delle Entrate

Verwerende partij: Nuova Invincibile

Prejudiciële vraag

Valt [een maatregel als de kwijtscheldingsregeling in artikel 9, lid 17, van wet nr. 289/2002, die betrekking heeft op tijdvakken in een verder gelegen verleden en ertoe strekt personen die getroffen zijn door natuurrampen tot op zekere hoogte schadeloos te stellen,] die van invloed is op de in totaal geïnde (of te innen) bedragen na toepassing van de btw, onder het verbod dat ten grondslag ligt aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 2008 in zaak C-132/06?