Home

Zaak C-538/14: Beroep ingesteld op 26 november 2014 — Europese Commissie/Republiek Finland

Zaak C-538/14: Beroep ingesteld op 26 november 2014 — Europese Commissie/Republiek Finland

2.2.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 34/15


Beroep ingesteld op 26 november 2014 — Europese Commissie/Republiek Finland

(Zaak C-538/14)

(2015/C 034/17)

Procestaal: Fins

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: I. Koskinen, D. Martin)

Verwerende partij: Republiek Finland

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Finland in strijd heeft gehandeld met haar verplichtingen op grond van de artikelen 3, lid 1, en 13 van richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming(1) door geen orgaan aan te wijzen dat verantwoordelijk is voor het implementeren van de verplichtingen die artikel 13 van deze richtlijn op het gebied van de arbeidsmarkt oplegt, en niet heeft gegarandeerd dat deze verplichtingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd;

verwijzen van de Republiek Finland in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2000/43/EG strekt de werkingssfeer van deze richtlijn zich ook uit tot de arbeidsmarkt. Krachtens artikel 13 dient elke lidstaat één of meerdere organen aan te wijzen voor de bevordering van gelijke behandeling van alle personen, zonder discriminatie op grond van ras of etnische afstamming en te garanderen dat ten minste één van de aangewezen organen ervoor verantwoordelijk is tot actie over te gaan met betrekking tot de in deze bepaling genoemde gevallen en verplichtingen ten aanzien van vraagstukken die verband houden met de arbeidsmarkt. Aangezien in het Finse recht geen orgaan is aangewezen om de in artikel 13 van richtlijn 2000/43/EG genoemde verplichtingen ten aanzien van arbeidsmarktvraagstukken te implementeren, heeft de Republiek Finland gehandeld in strijd met de verplichtingen die krachtens de artikelen 3, lid 1, en 13 van de richtlijn op haar rusten.