Home

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 21 april 2016.#Dansk Automat Brancheforening tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Beroep tot nietigverklaring – Artikel 263, vierde alinea, VWEU – Recht van beroep – Procesbevoegdheid – Natuurlijke personen of rechtspersonen – Staatssteun – Besluit waarbij een steunregeling verenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Handeling die de verzoekster individueel raakt – Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt.#Zaak C-563/14 P.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 21 april 2016.#Dansk Automat Brancheforening tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Beroep tot nietigverklaring – Artikel 263, vierde alinea, VWEU – Recht van beroep – Procesbevoegdheid – Natuurlijke personen of rechtspersonen – Staatssteun – Besluit waarbij een steunregeling verenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Handeling die de verzoekster individueel raakt – Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt.#Zaak C-563/14 P.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 21 april 2016 –

Dansk Automat Brancheforening/Commissie

(Zaak C‑563/14 P) (1)

„Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Recht van beroep — Procesbevoegdheid — Natuurlijke personen of rechtspersonen — Staatssteun — Besluit waarbij een steunregeling verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Handeling die de verzoekster individueel raakt — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt”

1.

Hogere voorziening — Middelen — Middelen die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn — Afwijzing, op elk moment, bij met redenen omklede beschikking, zonder mondelinge behandeling (Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 181) (cf. punt 12)

2.

Beroep tot nietigverklaring — Natuurlijke personen of rechtspersonen — Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken — Besluit waarbij de Commissie een procedure ter zake van steunmaatregelen afsluit — Concurrent van de steunontvanger — Recht van beroep — Voorwaarden (Art. 108, lid 2, VWEU en 263, vierde alinea, VWEU) (cf. punten 20‑23)

3.

Hogere voorziening — Middelen — Onjuiste beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal — Niet-ontvankelijkheid — Toetsing door het Hof van de beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal — Uitgesloten, behoudens het geval van onjuiste opvatting — Middel inzake onjuiste opvatting van de bewijzen — Noodzaak om de onjuist opgevatte elementen precies aan te geven en om de analysefouten die tot deze onjuiste opvatting hebben geleid, te bewijzen [Art. 256, lid 1, tweede alinea, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 168, lid 1, onder d)] (cf. punten 26, 32, 40, 41)

4.

Hogere voorziening — Middelen — Loutere herhaling van de voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten — Ontbreken van aanwijzing van de gestelde onjuiste rechtsopvatting — Kennelijke niet-ontvankelijkheid [Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 168, lid 1, onder d)] (cf. punt 27)

5.

Hogere voorziening — Middelen — Middel gericht tegen een overweging ten overvloede — Falend middel — Afwijzing (Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punt 43)

6.

Hogere voorziening — Middelen — Middel dat voor het eerst wordt aangevoerd in hogere voorziening — Niet-ontvankelijkheid (Art. 256, lid 1, VWEU) (cf. punt 46)

7.

Beroep tot nietigverklaring — Natuurlijke personen of rechtspersonen — Regelgevingshandelingen die al dan niet uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengen — Begrip — Rechtswegen die tegen die handelingen openstaan (Art. 263, vierde alinea, VWEU, 267 VWEU en 277 VWEU) (cf. punten 51‑54)

8.

Beroep tot nietigverklaring — Natuurlijke personen of rechtspersonen — Regelgevingshandelingen die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengen in de zin van artikel 263, vierde alinea, VWEU — Begrip — Besluit van de Commissie waarbij een steunregeling verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Uitvoering van de verbintenissen door middel van nationale handelingen — Uitgesloten (Art. 263, vierde alinea, VWEU) (cf. punten 55‑61)

9.

Hogere voorziening — Middelen — Middel gericht tegen de beslissing van het Gerecht over de kosten — Niet-ontvankelijkheid in geval van afwijzing van alle andere middelen (Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, tweede alinea) (cf. punten 64‑67)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Dansk Automat Brancheforening wordt verwezen in de kosten.

3)

Het Koninkrijk Denemarken draagt zijn eigen kosten.


(1) PB C 46 van 9.2.2015.