Home

Zaak F-28/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 9 september 2015 — De Loecker/EDEO (Openbare dienst — Personeel van EDEO — Tijdelijk functionaris — Hoofd van een delegatie in een derde land — Verbreking van de vertrouwensrelatie — Overplaatsing naar het hoofdkantoor van EDEO — Voortijdige beëindiging van de aanstellingsovereenkomst — Opzegtermijn — Motivering van het besluit — Artikel 26 van het Statuut — Rechten van de verdediging — Recht om te worden gehoord)

Zaak F-28/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 9 september 2015 — De Loecker/EDEO (Openbare dienst — Personeel van EDEO — Tijdelijk functionaris — Hoofd van een delegatie in een derde land — Verbreking van de vertrouwensrelatie — Overplaatsing naar het hoofdkantoor van EDEO — Voortijdige beëindiging van de aanstellingsovereenkomst — Opzegtermijn — Motivering van het besluit — Artikel 26 van het Statuut — Rechten van de verdediging — Recht om te worden gehoord)

19.10.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/38


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 9 september 2015 — De Loecker/EDEO

(Zaak F-28/14)(1)

((Openbare dienst - Personeel van EDEO - Tijdelijk functionaris - Hoofd van een delegatie in een derde land - Verbreking van de vertrouwensrelatie - Overplaatsing naar het hoofdkantoor van EDEO - Voortijdige beëindiging van de aanstellingsovereenkomst - Opzegtermijn - Motivering van het besluit - Artikel 26 van het Statuut - Rechten van de verdediging - Recht om te worden gehoord))

(2015/C 346/42)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stéphane De Loecker (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk J.-N. Louis en D. de Abreu Caldas, advocaten, vervolgens J.-N. Louis en N. de Montigny, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: S. Marquardt en M. Silva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten van de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie houdende beëindiging van verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris, weigering om hem te horen wegens feiten van psychisch geweld, afwijzing van zijn verzoek om een extern onderzoeker aan te wijzen en registratie van zijn klacht als verzoek

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De Loecker draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in alle kosten van de Europese Dienst voor extern optreden.