Home

Zaak F-44/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 mei 2015 — Pohjanmäki/Raad (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Vergelijking van verdiensten — Respectieve rol van het TABG en RCB — Ontbreken van beoordelingsrapporten — Geen raadpleging van de beoordelingsrapporten door de leden van de RCB — Verenigbaarheid van de functie van rapporteur bij de RCB en voormalig beoordelaar — Kennelijk onjuiste beoordeling — Diensttijd in de rang — Niveau van gedragen verantwoordelijkheden — Zorgplicht)

Zaak F-44/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 mei 2015 — Pohjanmäki/Raad (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Vergelijking van verdiensten — Respectieve rol van het TABG en RCB — Ontbreken van beoordelingsrapporten — Geen raadpleging van de beoordelingsrapporten door de leden van de RCB — Verenigbaarheid van de functie van rapporteur bij de RCB en voormalig beoordelaar — Kennelijk onjuiste beoordeling — Diensttijd in de rang — Niveau van gedragen verantwoordelijkheden — Zorgplicht)

29.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 213/44


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 mei 2015 — Pohjanmäki/Raad

(Zaak F-44/14)(1)

((Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Vergelijking van verdiensten - Respectieve rol van het TABG en RCB - Ontbreken van beoordelingsrapporten - Geen raadpleging van de beoordelingsrapporten door de leden van de RCB - Verenigbaarheid van de functie van rapporteur bij de RCB en voormalig beoordelaar - Kennelijk onjuiste beoordeling - Diensttijd in de rang - Niveau van gedragen verantwoordelijkheden - Zorgplicht))

(2015/C 213/71)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jaana Pohjanmäki (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer, E. Rebasti en M. Veiga, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Raad om verzoekster niet naar de rang AD13 te bevorderen en om toekenning van een vergoeding voor de immateriële schade die zij zou hebben geleden

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Pohjanmäki zal de helft van haar eigen kosten dragen.

3)

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de helft van de kosten van Pohjanmäki.