Home

Zaak F-137/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 februari 2016 — GV/EDEO (Openbare dienst — Personeel van EDEO — Arbeidscontractant — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 47, sub c, RAP — Ontslagredenen — Verbreking van de vertrouwensrelatie — Recht om te worden gehoord — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Beginsel van behoorlijk bestuur — Materiële schade — Immateriële schade)

Zaak F-137/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 februari 2016 — GV/EDEO (Openbare dienst — Personeel van EDEO — Arbeidscontractant — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 47, sub c, RAP — Ontslagredenen — Verbreking van de vertrouwensrelatie — Recht om te worden gehoord — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Beginsel van behoorlijk bestuur — Materiële schade — Immateriële schade)

21.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/47


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 februari 2016 — GV/EDEO

(Zaak F-137/14)(1)

((Openbare dienst - Personeel van EDEO - Arbeidscontractant - Overeenkomst voor onbepaalde tijd - Artikel 47, sub c, RAP - Ontslagredenen - Verbreking van de vertrouwensrelatie - Recht om te worden gehoord - Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Beginsel van behoorlijk bestuur - Materiële schade - Immateriële schade))

(2016/C 106/57)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: GV (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: S. Marquardt en M. Silva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van EDEO tot opzegging van verzoekers arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij zou hebben geleden

Dictum

1)

Het besluit van 29 januari 2014 waarbij de directeur van het directoraat „Human ressources” van de Europese Dienst voor extern optreden, in zijn hoedanigheid van tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag, de aanstellingsovereenkomst van GV met ingang van 31 augustus 2014 heeft opgezegd, wordt nietig verklaard.

2)

De Europese Dienst voor extern optreden wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 5 000 EUR aan GV ter vergoeding van zijn immateriële schade.

3)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

4)

De Europese Dienst voor extern optreden draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van GV.