Home

Zaak T-122/14: Arrest van het Gerecht van 9 juni 2016 — Italië/Commissie („Niet-uitvoering van een arrest van het Hof waarin een niet-nakoming wordt vastgesteld — Dwangsom — Besluit inzake de bepaling van de te betalen dwangsom — Methode voor de berekening van de rente die op de terugvordering van onrechtmatige steun van toepassing is — Samengestelde rente”)

Zaak T-122/14: Arrest van het Gerecht van 9 juni 2016 — Italië/Commissie („Niet-uitvoering van een arrest van het Hof waarin een niet-nakoming wordt vastgesteld — Dwangsom — Besluit inzake de bepaling van de te betalen dwangsom — Methode voor de berekening van de rente die op de terugvordering van onrechtmatige steun van toepassing is — Samengestelde rente”)

25.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 270/39


Arrest van het Gerecht van 9 juni 2016 — Italië/Commissie

(Zaak T-122/14)(1)

((„Niet-uitvoering van een arrest van het Hof waarin een niet-nakoming wordt vastgesteld - Dwangsom - Besluit inzake de bepaling van de te betalen dwangsom - Methode voor de berekening van de rente die op de terugvordering van onrechtmatige steun van toepassing is - Samengestelde rente”))

(2016/C 270/43)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: G. Palmieri, gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: V. Di Bucci, G. Conte en B. Stromsky, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van besluit C(2013) 8681 final van de Commissie van 6 december 2013, waarbij de Commissie ter uitvoering van het arrest van 17 november 2011, Commissie/Italië (C-496/09, EU:C:2011:740), het bedrag van de door de Italiaanse Republiek verschuldigde dwangsom voor het halfjaar 17 mei tot 17 november 2012 heeft vastgesteld

Dictum

1)

Besluit C(2013) 8681 final van de Commissie van 6 december 2013 wordt nietig verklaard.

2)

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.