Home

Zaak T-361/14: Arrest van het Gerecht van 5 april 2017 — HB e.a./Commissie [„Institutioneel recht — Europees burgerinitiatief — Bescherming van zwerfdieren — Psychologische effecten op volwassenen en kinderen — Weigering van registratie — Kennelijk ontbreken van bevoegdheden van de Commissie — Artikel 4, lid 2, onder b), en lid 3, van verordening (EU) nr. 211/2011”]

Zaak T-361/14: Arrest van het Gerecht van 5 april 2017 — HB e.a./Commissie [„Institutioneel recht — Europees burgerinitiatief — Bescherming van zwerfdieren — Psychologische effecten op volwassenen en kinderen — Weigering van registratie — Kennelijk ontbreken van bevoegdheden van de Commissie — Artikel 4, lid 2, onder b), en lid 3, van verordening (EU) nr. 211/2011”]

22.5.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/21


Arrest van het Gerecht van 5 april 2017 — HB e.a./Commissie

(Zaak T-361/14)(1)

([„Institutioneel recht - Europees burgerinitiatief - Bescherming van zwerfdieren - Psychologische effecten op volwassenen en kinderen - Weigering van registratie - Kennelijk ontbreken van bevoegdheden van de Commissie - Artikel 4, lid 2, onder b), en lid 3, van verordening (EU) nr. 211/2011”])

(2017/C 161/29)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: HB (Linz, Oostenrijk) en de 6 andere verzoekers wier namen zijn vermeld in de bijlage bij het arrest (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Kolar, vervolgens F. Moyse, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: H. Krämer en J. Vondung, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot nietigverklaring van besluit C(2014) 2119 final van de Commissie van 26 maart 2014, waarbij zij heeft geweigerd het voorstel voor een burgerinitiatief met de titel „Ethics for Animals and Kids” te registreren

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

HB en de andere verzoekers wier namen zijn vermeld in de bijlage, worden verwezen in de kosten.