Home

Zaak T-371/14: Arrest van het Gerecht van 26 november 2015 — NICO/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout”)

Zaak T-371/14: Arrest van het Gerecht van 26 november 2015 — NICO/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout”)

25.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/46


Arrest van het Gerecht van 26 november 2015 — NICO/Raad

(Zaak T-371/14)(1)

((„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie - Bevriezing van tegoeden - Motiveringsplicht - Kennelijke beoordelingsfout”))

(2016/C 027/56)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Zwitserland) (vertegenwoordigers: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta en N. Pilkington, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bishop en I. Rodios, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het in de brief van 14 maart 2014 vervatte besluit van de Raad waarbij verzoeksters naam is gehandhaafd op de lijsten van personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van toepassing zijn die zijn opgenomen in bijlage II bij besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van gemeenschappelijk standpunt 2007/140/GBVB (PB L 195, blz. 39), zoals gewijzigd bij besluit 2012/635/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 (PB L 282, blz. 58), en in bijlage IX bij verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van verordening (EU) nr. 961/2010 (PB L 88, blz. 1), zoals uitgevoerd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 945/2012 van de Raad van 15 oktober 2012 (PB L 282, blz. 16)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl zal haar eigen kosten dragen alsmede die van de Raad van de Europese Unie.