Home

Zaak T-528/14: Arrest van het Gerecht van 2 december 2015 — Information Resources/BHIM (Growth Delivered) [„Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Growth Delivered — Merk dat bestaat uit een reclameslogan — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Zaak T-528/14: Arrest van het Gerecht van 2 december 2015 — Information Resources/BHIM (Growth Delivered) [„Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Growth Delivered — Merk dat bestaat uit een reclameslogan — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

25.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/48


Arrest van het Gerecht van 2 december 2015 — Information Resources/BHIM (Growth Delivered)

(Zaak T-528/14)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Growth Delivered - Merk dat bestaat uit een reclameslogan - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2016/C 027/60)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Information Resources, Inc. (Chicago, Illinois, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: C. Schulte, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Bonne, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 5 mei 2014 (zaak R 1777/2013-4) betreffende een aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het woordteken Growth Delivered

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Information Resources, Inc. wordt verwezen in de kosten.