Home

Zaak T-682/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Mylan / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen — Potentiële mededinging — Mededingingsbeperkende strekking — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Toerekening van het inbreukmakend gedrag — Geldboetes”)

Zaak T-682/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Mylan / Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen — Potentiële mededinging — Mededingingsbeperkende strekking — Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht — Toerekening van het inbreukmakend gedrag — Geldboetes”)

4.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/26


Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Mylan / Commissie

(Zaak T-682/14) (1)

((„Mededinging - Mededingingsregelingen - Markt van perindopril, een geneesmiddel ter behandeling van cardiovasculaire ziekten, in de oorspronkelijke en de generieke versie - Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld - Schikkingsovereenkomst inzake octrooigeschillen - Potentiële mededinging - Mededingingsbeperkende strekking - Evenwicht tussen mededingingsrecht en octrooirecht - Toerekening van het inbreukmakend gedrag - Geldboetes”))

(2019/C 82/29)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, India) en Mylan, Inc. (Canonsburg, Pennsylvania, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: S. Kon, C. Firth en C. Humpe, solicitors)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Castilla Contreras, T. Vecchi en B. Mongin, vervolgens F. Castilla Contreras, B. Mongin en C. Vollrath, gemachtigden, bijgestaan door S. Kingston, barrister)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot, primair, nietigverklaring van besluit C(2014) 4955 final van de Commissie van 9 juli 2014 inzake een procedure op grond van de artikelen 101 en 102 VWEU [zaak AT.39612 — Perindopril (Servier)], voor zover die op verzoeksters betrekking heeft, en, subsidiair, verlaging van de hun bij dat besluit opgelegde geldboete

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Mylan Laboratories Ltd en Mylan, Inc. worden verwezen in de kosten.