Home

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2016.#European Dynamics Luxembourg SA en Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tegen Europese Commissie.#Overheidsopdrachten voor dienstverlening – Aanbestedingsprocedure – Externe dienstverlening voor ontwikkeling, onderzoeken en ondersteuning van informatiesystemen (ESP-DESIS III) – Rangschikking van een inschrijver in de cascadeprocedure – Motiveringsplicht – Abnormaal lage offertes – Beginsel van vrije mededinging – Niet-contractuele aansprakelijkheid.#Zaak T-698/14.

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2016.#European Dynamics Luxembourg SA en Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tegen Europese Commissie.#Overheidsopdrachten voor dienstverlening – Aanbestedingsprocedure – Externe dienstverlening voor ontwikkeling, onderzoeken en ondersteuning van informatiesystemen (ESP-DESIS III) – Rangschikking van een inschrijver in de cascadeprocedure – Motiveringsplicht – Abnormaal lage offertes – Beginsel van vrije mededinging – Niet-contractuele aansprakelijkheid.#Zaak T-698/14.

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2016 –

European Dynamics Luxembourg en Evropaïki Dynamiki / Commissie(Zaak T‑698/14)

„Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Aanbestedingsprocedure — Externe dienstverlening voor ontwikkeling, onderzoeken en ondersteuning van informatiesystemen (ESP-DESIS III) — Rangschikking van een inschrijver in de cascadeprocedure — Motiveringsplicht — Abnormaal lage offertes — Beginsel van vrije mededinging — Niet-contractuele aansprakelijkheid”

1.

Overheidsopdrachten van de Europese Unie — Gunning van een opdracht na een aanvraag van aanbiedingen — Beoordelingsvrijheid van de instellingen — Rechterlijke toetsing — Grenzen (zie punten 26, 60)

2.

Handelingen van de instellingen — Motivering — Verplichting — Omvang — Besluit om een offerte niet te kiezen, genomen in het kader van de procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten — Inaanmerkingneming, in de motivering, van de antwoorden van een instelling op de verzoeken van een afgewezen inschrijver — Voorwaarden — Geen nieuwe motivering die in de plaats komt van de oorspronkelijke motivering (Art. 296 VWEU; verordening nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad, art. 113, lid 2; verordening nr. 1268/2012 van de Commissie, art. 161, lid 2) (zie punten 27‑29)

3.

Beroep tot nietigverklaring — Middelen — Ontbrekende of ontoereikende motivering — Beoordelingsfout — Onderscheid (Art. 263 VWEU en 296 VWEU) (zie punt 30)

4.

Handelingen van de instellingen — Motivering — Verplichting — Omvang — Besluit om een offerte niet te kiezen, genomen in het kader van de procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten — Verplichting om op schriftelijk verzoek de kenmerken en de relatieve voordelen van de gekozen offerte alsmede de naam van de opdrachtnemer mee te delen — Verplichting voor de aanbestedende dienst om een nauwkeurige vergelijkende analyse van de gekozen offerte en de offerte van een niet-gekozen inschrijver te verstrekken — Geen (Art. 296 VWEU; verordening nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad, art. 113, lid 2, eerste alinea; verordening nr. 1268/2012 van de Commissie, art. 161, lid 2) (zie punten 31‑33)

5.

Overheidsopdrachten van de Europese Unie — Gunning van een opdracht na een aanvraag van aanbiedingen — Abnormaal lage offerte — Verplichting voor de aanbestedende dienst om de inschrijver te horen — Onderzoek door de aanbestedende dienst of de offerte abnormaal laag is — Factoren die in aanmerking moeten worden genomen (Verordening nr. 1268/2012 van de Commissie, art. 151, lid 1) (zie punten 59, 65, 66)

6.

Gerechtelijke procedure — Inleidend verzoekschrift — Vormvereisten — Summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen [Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 44, lid 1, c)] (zie punt 80)

7.

Overheidsopdrachten van de Europese Unie — Aanbestedingsprocedure — Gunning van de opdrachten — Gunningscriteria — Verplichting tot eerbiediging van het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers en van het transparantiebeginsel — Omvang — Vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid — Beoordelingsbevoegdheid van de aanbestedende dienst inzake de keuze van de gunningscriteria — Rechterlijk toezicht — Grenzen (Verordening nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad, art. 102 en 110, lid 2; verordening nr. 1268/2012 van de Commissie, art. 149) (zie punten 87‑89, 96)

8.

Niet-contractuele aansprakelijkheid — Voorwaarden — Onrechtmatigheid — Schade — Causaal verband — Ontbreken van een van de voorwaarden — Volledige verwerping van het beroep tot schadevergoeding (Art. 340, tweede alinea, VWEU) (zie punten 104, 105)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van de besluiten van de Commissie om de door verzoeksters ingediende offertes voor kavels nrs. 1 en 3 van aanbestedingsprocedure DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III, betreffende „Externe dienstverlening voor ontwikkeling, onderzoeken en ondersteuning van informatiesystemen” (PB 2013/S 19‑0380314), volgens het cascademechanisme te rangschikken op de vierde en derde plaats en om hun offerte voor kavel nr. 2 van die aanbestedingsprocedure uit te sluiten, en, anderzijds, verzoek krachtens artikel 268 VWEU tot vergoeding van de schade die verzoeksters zouden hebben geleden

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

European Dynamics Luxembourg SA en Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE worden verwezen in de kosten.