Home

Zaak C-174/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Den Haag — Nederland) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Prejudiciële verwijzing — Auteursrecht en naburige rechten — Verhuur- en uitleenrecht voor beschermde werken — Richtlijn 2006/115/EG — Artikel 1, lid 1 — Uitlening van kopieën van werken — Artikel 2, lid 1 — Uitlening — Uitlening van een digitale kopie van een boek — Openbare bibliotheken)

Zaak C-174/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Den Haag — Nederland) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Prejudiciële verwijzing — Auteursrecht en naburige rechten — Verhuur- en uitleenrecht voor beschermde werken — Richtlijn 2006/115/EG — Artikel 1, lid 1 — Uitlening van kopieën van werken — Artikel 2, lid 1 — Uitlening — Uitlening van een digitale kopie van een boek — Openbare bibliotheken)

16.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 14/6


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Den Haag — Nederland) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht

(Zaak C-174/15)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Auteursrecht en naburige rechten - Verhuur- en uitleenrecht voor beschermde werken - Richtlijn 2006/115/EG - Artikel 1, lid 1 - Uitlening van kopieën van werken - Artikel 2, lid 1 - Uitlening - Uitlening van een digitale kopie van een boek - Openbare bibliotheken))

(2017/C 014/07)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Rechtbank Den Haag

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Vereniging Openbare Bibliotheken

Verwerende partij: Stichting Leenrecht

in tegenwoordigheid van: Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright

Dictum

1)

Artikel 1, lid 1, artikel 2, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, moeten aldus worden uitgelegd dat het begrip „uitlening” in de zin van deze bepalingen mede de uitlening omvat van een digitale kopie van een boek waarbij deze kopie op de server van een openbare bibliotheek wordt geplaatst en het mogelijk wordt gemaakt dat een gebruiker die kopie door middel van downloaden op zijn eigen computer reproduceert, zodanig dat tijdens de uitleenperiode slechts één kopie kan worden gedownload en de door deze gebruiker gedownloade kopie na afloop van die periode door hem niet meer kan worden gebruikt.

2)

Het Unierecht, en met name artikel 6 van richtlijn 2006/115, moet aldus worden uitgelegd dat dit recht er niet aan in de weg staat dat een lidstaat aan de toepassing van artikel 6, lid 1, van richtlijn 2006/115 de voorwaarde verbindt dat de door de openbare bibliotheek ter beschikking gestelde digitale kopie van een boek in het verkeer is gebracht door een eerste verkoop of andere eigendomsovergang van die kopie in de Europese Unie door de houder van het distributierecht of met zijn toestemming in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

3)

Artikel 6, lid 1, van richtlijn 2006/115 moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling eraan in de weg staat dat de daarin vervatte uitzondering voor openbare uitlening wordt toegepast op de terbeschikkingstelling van een digitale kopie van een boek door een openbare bibliotheek ingeval die kopie uit illegale bron is verkregen.