Home

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 14 juli 2016.#Sprengen/Pakweg Douane BV tegen Staatssecretaris van Financiën.#Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk douanetarief – Gecombineerde nomenclatuur – Posten 8471 en 8521 – Toelichtingen – Overeenkomst inzake informatietechnologie – ‚Screenplays’.#Zaak C-97/15.

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 14 juli 2016.#Sprengen/Pakweg Douane BV tegen Staatssecretaris van Financiën.#Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk douanetarief – Gecombineerde nomenclatuur – Posten 8471 en 8521 – Toelichtingen – Overeenkomst inzake informatietechnologie – ‚Screenplays’.#Zaak C-97/15.

Zaak C‑97/15

Sprengen/Pakweg Douane BV

tegen

Staatssecretaris van Financiën

(verzoek van Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing)

„Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk douanetarief – Gecombineerde nomenclatuur – Posten 8471 en 8521 – Toelichtingen – Overeenkomst inzake informatietechnologie – ‚Screenplays’”

Samenvatting– Arrest van het Hof (Negende kamer) van 14 juli 2016

1. Douane-unie – Gemeenschappelijk douanetarief – Indeling van de goederen – Criteria – Objectieve kenmerken en eigenschappen van het product

2. Douane-unie – Gemeenschappelijk douanetarief – Tariefposten – Uitlegging – Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur – Verplichte overeenstemming hiervan met de bepalingen van de gecombineerde nomenclatuur

3. Recht van de Europese Unie – Uitlegging – Methoden – Uitlegging tegen de achtergrond van de door de Unie gesloten internationale overeenkomsten – Uitlegging van verordening nr. 2658/87 tegen de achtergrond van overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten

(Verordening nr. 2658/87 van de Raad, zoals gewijzigd bij verordeningen nr. 1549/2006 en nr. 1214/2007, bijlage I)

4. Douane-unie – Gemeenschappelijk douanetarief – Tariefposten – Apparaat bedoeld voor de opslag van multimediabestanden en voor het weergeven ervan op een televisietoestel of een videomonitor – Indeling in post 8521 van de gecombineerde nomenclatuur

(Verordening nr. 2658/87 van de Raad, zoals gewijzigd bij verordeningen nr. 1549/2006 en nr. 1214/2007, bijlage I)

1. In het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle moet het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel worden gezocht in de objectieve kenmerken en eigenschappen ervan, zoals deze in de tekst van de post van de gecombineerde nomenclatuur en in de aantekeningen op de afdelingen of hoofdstukken zijn omschreven.

(cf. punt 32)

2. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 40)

3. Ook al roepen de bepalingen van een overeenkomst als de overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten voor particulieren geen rechten in het leven waarop dezen zich krachtens het Unierecht rechtstreeks voor de rechter kunnen beroepen, gebiedt, wanneer een Unieregeling op een bepaald gebied bestaat, de voorrang van de door de Unie gesloten internationale overeenkomsten boven teksten van afgeleid recht om deze laatste voor zover mogelijk overeenkomstig deze overeenkomsten uit te leggen.

(cf. punt 48)

4. De gecombineerde nomenclatuur, opgenomen in bijlage I bij verordening nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals achtereenvolgens gewijzigd bij verordening nr. 1549/2006 en verordening nr. 1214/2007, moet aldus worden uitgelegd dat apparaten die zijn bedoeld voor enerzijds de opslag van multimediabestanden en anderzijds het weergeven ervan op een televisietoestel of een videomonitor, onder post 8521 van deze nomenclatuur vallen.

(cf. punt 53 en dictum)