Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 februari 2016.#Salutas Pharma GmbH tegen Hauptzollamt Hannover.#Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk douanetarief – Tariefindeling – Gecombineerde nomenclatuur – Post 3004 – Bruistabletten met een calciumgehalte van 500 mg – Gehalte aan een stof per aanbevolen dagelijkse dosis dat aanzienlijk hoger is dan de voor het behoud van de algemene gezondheid of het welzijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.#Zaak C-124/15.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 februari 2016.#Salutas Pharma GmbH tegen Hauptzollamt Hannover.#Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk douanetarief – Tariefindeling – Gecombineerde nomenclatuur – Post 3004 – Bruistabletten met een calciumgehalte van 500 mg – Gehalte aan een stof per aanbevolen dagelijkse dosis dat aanzienlijk hoger is dan de voor het behoud van de algemene gezondheid of het welzijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.#Zaak C-124/15.

Zaak C‑124/15

Salutas Pharma GmbH

tegen

Hauptzollamt Hannover

(verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Finanzgericht Hamburg)

„Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Post 3004 — Bruistabletten met een calciumgehalte van 500 mg — Gehalte aan een stof per aanbevolen dagelijkse dosis dat aanzienlijk hoger is dan de voor het behoud van de algemene gezondheid of het welzijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheid”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 februari 2016

Douane-unie — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefposten — Uitlegging — Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur — Toelichting op hoofdstuk 30 — Uitlegging — Bruistabletten met een calciumgehalte van 500 mg per tablet, die worden gebruikt ter voorkoming en behandeling van een tekort aan calcium en ter ondersteuning van een speciale therapie ter voorkoming en behandeling van osteoporose — Maximale dagelijkse dosis van 1500 mg — Indeling in post 3004

(Verordening nr. 2658/87 van de Raad, bijlage I)

De gecombineerde nomenclatuur die is opgenomen in bijlage I bij verordening nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie van verordening nr. 1006/2011, moet aldus worden uitgelegd dat een product zoals bruistabletten met een calciumgehalte van 500 mg per tablet, die worden gebruikt ter voorkoming en behandeling van een calciumtekort en ter ondersteuning van een speciale therapie ter voorkoming en behandeling van osteoporose en waarvoor op het etiket voor volwassenen een maximale dagelijkse dosis van 1500 mg wordt aanbevolen, valt onder post 3004 van die nomenclatuur.

De toelichting op hoofdstuk 30 van de gecombineerde nomenclatuur beoogt immers de in aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk gestelde voorwaarde „aanzienlijk hoger” nader uit te werken door voor te schrijven dat het daarbij gaat om de aanbevolen dagelijkse dosis die „een veel grotere hoeveelheid vitaminen of mineralen [bevat], gewoonlijk ten minste drie maal meer dan de normale aanbevolen dagelijkse hoeveelheid”.

Enerzijds vermeldt die toelichting, die niet rechtens bindend is, dat een product waarvan het gehalte aan vitaminen of mineralen van de aanbevolen dagelijkse dosis het drievoudige bedraagt van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, onder dat hoofdstuk valt, mits ook is voldaan aan alle overige voorwaarden. Anderzijds sluit die aantekening, gelet op de daarin gebezigde uitdrukking „gewoonlijk”, geen producten van hoofdstuk 30 van de gecombineerde nomenclatuur uit louter op grond van het feit dat het gehalte aan vitaminen of mineralen van hun aanbevolen dagelijkse dosis niet het drievoudige bedraagt van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Bijgevolg mag de toelichting op hoofdstuk 30 van de gecombineerde nomenclatuur niet aldus worden uitgelegd dat het gehalte aan vitaminen of mineralen van de aanbevolen dagelijkse dosis van de uit die stoffen bestaande producten verplicht het drievoudige moet bedragen van de aanbevolen dagelijkse dosis, teneinde die producten te kunnen indelen onder post 3004 van de gecombineerde nomenclatuur.

Wanneer immers het gehalte aan vitaminen, mineralen, essentiële aminozuren en vetzuren van de aanbevolen dagelijkse dosis van een product dat de objectieve kenmerken en eigenschappen heeft die zijn omschreven in post 3004 van de gecombineerde nomenclatuur, duidelijk hoger is dan voor de algemene menselijke consumptie vereist of aanbevolen is, dient het onder die post te worden ingedeeld.

(cf. punten 34‑37, 40 en dictum)