Home

Zaak C-196/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Paris (Frankrijk) op 29 april 2015 — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

Zaak C-196/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Paris (Frankrijk) op 29 april 2015 — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

29.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 213/19


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Paris (Frankrijk) op 29 april 2015 — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

(Zaak C-196/15)

(2015/C 213/29)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour d’appel de Paris

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Granarolo SpA

Verwerende partij: Ambrosi Emmi France SA

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000(1) aldus worden opgevat, dat sprake is van een verbintenis uit onrechtmatige daad bij de schadevordering wegens het verbreken van gevestigde handelsrelaties in het kader waarvan gedurende meerdere jaren zonder raamovereenkomst of exclusiviteit handelswaar werd geleverd aan een distributeur?

2)

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is artikel 5, lid 1, onder b), van die verordening dan van toepassing bij het vaststellen van de plaats waar de verplichting die dient als grondslag voor het verzoek in het in 1) bedoelde geval, moet worden nagekomen?