Home

Zaak C-304/15: Beroep ingesteld op 19 juni 2015 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Zaak C-304/15: Beroep ingesteld op 19 juni 2015 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

14.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 302/18


Beroep ingesteld op 19 juni 2015 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

(Zaak C-304/15)

(2015/C 302/23)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Mifsud-Bonnici, S. Petrova, gemachtigden)

Verwerende partij: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Conclusies

verklaren dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge artikel 4, lid 3, gelezen in samenhang met bijlage VI, punt A, bij richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties(1), door richtlijn 2001/80/EG ten aanzien van de Aberthaw elektriciteitscentrale in Wales onjuist toe te passen;

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie stelt zich op het standpunt dat het Verenigd Koninkrijk artikel 4, lid 3, gelezen in samenhang met bijlage VI, punt A, bij richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties, ten aanzien van de Aberthaw elektriciteitscentrale in Wales onjuist heeft toegepast. De Aberthaw elektriciteitscentrale, een kolencentrale met een nominaal thermisch vermogen van 4 090 MWth, die dus behoort tot de categorie installaties met een vermogen van meer dan 500 MWth, overschrijdt de emissiegrenswaarde voor stikstofoxide (NOx) die krachtens artikel 4, lid 3, van die richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 14, lid 1, onder a), en bijlage VI, punt A, van toepassing is. Ingevolge de toepasselijke bepalingen moet het Verenigd Koninkrijk bewerkstelligen dat een centrale met dit vermogen met ingang van 1 januari 2008 de grenswaarde voor NOx van 500 mg/Nm3 niet overschrijdt, waarbij deze waarde per januari 2016 moet worden teruggebracht tot 200 mg/Nm3. De thans in de vergunning voor de centrale voor NOx vastgestelde emissiegrenswaarde is echter 1 050 mg/Nm3.