Home

Zaak C-655/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 december 2015 door Panrico, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 7 oktober 2015 in zaak T-534/13, Panrico/BHIM

Zaak C-655/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 december 2015 door Panrico, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 7 oktober 2015 in zaak T-534/13, Panrico/BHIM

4.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 118/3


Hogere voorziening ingesteld op 7 december 2015 door Panrico, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 7 oktober 2015 in zaak T-534/13, Panrico/BHIM

(Zaak C-655/15 P)

(2016/C 118/04)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Panrico, S.A. (vertegenwoordiger: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en HDN Development Corp.

Conclusies

het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 7 oktober 2015 in zaak T-534/14 geheel vernietigen;

de bij het Gerecht ingediende vordering, strekkende tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 juli 2013 in zaak R 623/2011-4 gegrond verklaren;

het BHIM verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van de hogere voorziening voert rekwirante de volgende middelen aan die zijn gebaseerd op schending van de artikelen 8, lid 1, onder b), en 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk en strijdigheid met de desbetreffende rechtspraak van de Unie.

Eerste middel: onjuiste rechtsopvatting bij het bepalen van het dominerende bestanddeel van de te vergelijken tekens en het vergelijken van die tekens, zonder dat rekening is gehouden met op de relevante markt betrekking hebbende context en het perspectief van het relevante publiek ten aanzien van de mate van onderscheidend vermogen van de tekens en/of de bestanddelen daarvan

Voor een correcte beoordeling — dat wil zeggen in overeenstemming met de logica en het recht — van de overeenstemming van de vergeleken tekens dient eerst te worden gekeken naar de context om de beoordeling te laten plaatsvinden in de relevante markt, zodat wordt beoordeeld vanuit het perspectief van de gemiddelde consument op het specifieke relevante grondgebied. Zoals in het verzoekschrift in hogere voorziening wordt aangegeven, is in het bestreden arrest geenszins uitgegaan van een in de context geplaatst perspectief, maar ten onrechte voorbijgegaan aan: i) de zeer hoge mate van onderscheidend vermogen van het bestanddeel DONUT (of fonetisch DOUGHNUTS) op het relevante grondgebied, en dus ii) het dominerende karakter dat de gemiddelde consument op het relevante grondgebied onvermijdelijk zal toekennen aan het bestanddeel DOUGHNUTS (of DONUTS) wanneer dat deel uitmaakt van een samengesteld merk, zoals het merk „Krispy Kreme DOUGHNUTS”.

Tweede middel, dat aansluit bij het vorige: geen daadwerkelijke beoordeling van de bekendheid (en reputatie) van de oudere merken van Panrico, S.A.

In het bestreden arrest is bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring geen rekening gehouden met het grote belang van de bekendheid en reputatie van de oudere merken. Dat is met name van belang omdat het vaste rechtspraak is dat hoe groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hoe groter het gevaar voor verwarring zal zijn, wat in het bijzonder het geval is bij bekende merken.

Derde middel: onjuiste rechtsopvatting door af te wijken van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria met betrekking tot de beoordeling van het gevaar voor verwarring, waaronder het gevaar voor associatie

Het betreft met name:

de onjuiste beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens doordat i) ten aanzien van het bestanddeel DOUGHNUTS niet is vastgesteld dat het gaat om het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk „Krispy Kreme DOUGHNUTS”, en ii) de overeenstemming tussen het bestanddeel DOUGHNUTS en de oudere merken DONUT en/of DONUTS onjuist is beoordeeld;

de onjuiste beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben.

Vierde middel: onjuiste rechtsopvatting doordat niet is vastgesteld dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen van de oudere merken DONUT en DONUTS en dat die merken duidelijk schade is aangedaan