Home

Zaak F-38/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 maart 2016 — FJ/Parlement

Zaak F-38/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 maart 2016 — FJ/Parlement

18.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 136/50


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 maart 2016 — FJ/Parlement

(Zaak F-38/15)(1)

(2016/C 136/73)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.