Home

Zaak F-128/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 augustus 2016 — Marinozzi en Cat/Commissie

Zaak F-128/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 augustus 2016 — Marinozzi en Cat/Commissie

10.10.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 371/35


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 augustus 2016 — Marinozzi en Cat/Commissie

(Zaak F-128/15)(1)

(2016/C 371/45)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.