Home

Zaak T-45/15: Arrest van het Gerecht van 16 maart 2016 — Hydrex/Commissie („Subsidieovereenkomst betreffende een project dat valt onder een financieel instrument voor het milieu — Invorderingsopdracht — Besluit dat een executoriale titel vormt in de zin van artikel 299 VWEU — Motiveringsplicht — Beoordelingsfouten — Overmacht”)

Zaak T-45/15: Arrest van het Gerecht van 16 maart 2016 — Hydrex/Commissie („Subsidieovereenkomst betreffende een project dat valt onder een financieel instrument voor het milieu — Invorderingsopdracht — Besluit dat een executoriale titel vormt in de zin van artikel 299 VWEU — Motiveringsplicht — Beoordelingsfouten — Overmacht”)

2.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 156/39


Arrest van het Gerecht van 16 maart 2016 — Hydrex/Commissie

(Zaak T-45/15)(1)

((„Subsidieovereenkomst betreffende een project dat valt onder een financieel instrument voor het milieu - Invorderingsopdracht - Besluit dat een executoriale titel vormt in de zin van artikel 299 VWEU - Motiveringsplicht - Beoordelingsfouten - Overmacht”))

(2016/C 156/51)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Hydrex NV (Antwerpen, België) (vertegenwoordiger: P. Van Eysendeyk, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: S. Lejeune en G. Wils, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van besluit C(2015) 103 final van de Commissie van 12 januari 2015 inzake invorderingsopdracht nr. 3241405101, afgegeven jegens verzoekster en betreffende een bedrag van 540 721,10 EUR

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Hydrex NV draagt haar eigen kosten en die van de Europese Commissie, met inbegrip van de kosten van de procedure in kort geding.