Home

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 13 september 2016.#Paglieri Sell System SpA tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.#Uniemerk – Aanvraag voor beeldmerk APOTEKE – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Motiveringsplicht – Artikel 75 van verordening nr. 207/2009.#Zaak T-563/15.

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 13 september 2016.#Paglieri Sell System SpA tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.#Uniemerk – Aanvraag voor beeldmerk APOTEKE – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Motiveringsplicht – Artikel 75 van verordening nr. 207/2009.#Zaak T-563/15.

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 13 september 2016 –

Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE)

(Zaak T‑563/15)

„Uniemerk — Aanvraag voor beeldmerk APOTEKE — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”

1.

Uniemerk — Procedurevoorschriften — Motivering van de beslissingen — Artikel 75, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 — Zelfde draagwijdte als artikel 296 VWEU — Impliciete motivering door de kamer van beroep — Toelaatbaarheid — Voorwaarden (Art. 296 VWEU; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 75, eerste volzin) (cf. punten 14, 17)

2.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Afzonderlijk onderzoek van de weigeringsgronden voor elke in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waar of dienst — Motiveringsplicht inzake de weigering van inschrijving — Omvang (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, en 75, eerste volzin) (cf. punten 15, 16)

3.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Begrip [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punten 25, 26)

4.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Beoordeling van het beschrijvende karakter van een teken — Criteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punt 27)

5.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Beeldmerk APOTEKE [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)] (cf. punten 28, 30, 36, 38, 39, 44‑55, 58)

6.

Uniemerk — Beslissingen van het Bureau — Beginsel van gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur — Eerdere beslissingspraktijk van het Bureau — Rechtmatigheidsbeginsel — Noodzaak van een strikt en volledig onderzoek in elk concreet geval (cf. punten 59‑61)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 23 juli 2015 (zaak R 2428/2014‑5) inzake een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken APOTEKE als Uniemerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Paglieri Sell System SpA wordt verwezen in de kosten.