Home

Arrest van het Gerecht (Kamer voor hogere voorzieningen) van 22 september 2016.#Roderich Weissenfels tegen Europees Parlement.#Hogere voorziening – Openbare dienst – Ambtenaren – Niet-contractuele aansprakelijkheid – Onpartijdigheid van het Gerecht voor ambtenarenzaken – Persoonsgegevens.#Zaak T-684/15 P.

Arrest van het Gerecht (Kamer voor hogere voorzieningen) van 22 september 2016.#Roderich Weissenfels tegen Europees Parlement.#Hogere voorziening – Openbare dienst – Ambtenaren – Niet-contractuele aansprakelijkheid – Onpartijdigheid van het Gerecht voor ambtenarenzaken – Persoonsgegevens.#Zaak T-684/15 P.

Arrest van het Gerecht (Kamer voor hogere voorzieningen) van 22 september 2016 – Weissenfels / Parlement

(Zaak T‑684/15 P)

„Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Onpartijdigheid van het Gerecht voor ambtenarenzaken — Persoonsgegevens”

1.

Recht van de Europese Unie — Beginselen — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Omvang (Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 47, tweede alinea) (cf. punten 16, 17)

2.

Hogere voorziening — Middelen — Middel dat voor het eerst wordt aangevoerd in hogere voorziening — Niet-ontvankelijkheid (cf. punten 19, 53)

3.

Beroepen van ambtenaren — Bevoegdheid van de Unierechter — Grenzen — Toepassing van het nationale recht — Daarvan uitgesloten (Art. 270 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, bijlage I, art. 1) (cf. punten 26, 43)

4.

Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid van de instellingen — Voorwaarden — Onrechtmatigheid — Begrip — Schending van aan de rechtsorde van een lidstaat ontleende rechten — Daarvan uitgesloten (Art. 340, tweede alinea, VWEU) (cf. punten 28‑31)

5.

Hogere voorziening — Middelen — Geen precieze kritiek op een onderdeel van de redenering van het Gerecht voor ambtenarenzaken en geen juridische argumenten ter ondersteuning van de hogere voorziening — Niet-ontvankelijkheid (Art. 256 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 194) (cf. punt 39)

6.

Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid van instellingen — Voorwaarden — Onrechtmatigheid — Begrip — Kwalificatie, door de Unierechter, van feiten tegen de achtergrond van het strafrecht van een lidstaat — Daarvan uitgesloten (Art. 340, tweede alinea, VWEU) (cf. punt 43)

7.

Instellingen van de Europese Unie — Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens — Verordening nr. 45/2001 — Noodzaak van wettigheid van de verwerking — Rechtvaardigingsgronden — Niet-cumulatief (Verordening nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 5) (cf. punt 57)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Tweede kamer) van 24 september 2015, Weissenfels/Parlement (F‑92/14, EU:F:2015:110), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Roderich Weissenfels wordt verwezen in de kosten.