Home

Zaak T-72/15: Beroep ingesteld op 6 februari 2015 — Hippler/Commissie

Zaak T-72/15: Beroep ingesteld op 6 februari 2015 — Hippler/Commissie

27.4.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/57


Beroep ingesteld op 6 februari 2015 — Hippler/Commissie

(Zaak T-72/15)

(2015/C 138/74)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Eberhard Hippler (Dorsten, Duitsland) (vertegenwoordiger: M. Richter, advocate)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

verweerster op straffe van betaling van een door het Gerecht vast te stellen dwangsom per inbreuk verbieden om zonder verzoekers toestemming verzoekers netplannen „Bochum”, „Dortmund”, „Düsseldorf/Meerbusch”, „Duisburg” en „Essen” beschikbaar te stellen voor het publiek, zoals gebeurd is op de volgende internetpagina’s:

http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Dortmund.pdf

http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Bochum.pdf

http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Essen.pdf

http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Duesseldorf.pdf

http://dma.jrc.it/idas/lightrail/Duisburg.pdf

verweerster veroordelen om verzoeker 10 100 EUR schadevergoeding te betalen;

verweerster veroordelen om verzoeker de tijdens de precontentieuze fase gemaakte advocatenkosten ten bedrage van 2 743,43 EUR te vergoeden;

verweerster verwijzen in de kosten van de procedure, met inbegrip van de advocatenkosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep stelt verzoeker schending van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG(1), alsook schending van de § § 15 en 19a juncto 97, lid 2, van het Urheberrechtsgesetz(2) (Duitse auteurswet).

Verzoeker betoogt dat de litigieuze netplannen als afbeeldingen van wetenschappelijke respectievelijk technische aard door het auteursrecht worden beschermd. Verzoeker heeft verweerster nooit toestemming voor het betrokken gebruik verleend en haar met name geen gebruiksrechten toegekend. Verweerster heeft de gebruiksrechten evenmin rechtsgeldig van een derde verkregen. Door de plannen te gebruiken, heeft verweerster deze voor het publiek beschikbaar gesteld respectievelijk aan het publiek meegedeeld.

Voorts betoogt verzoeker dat de door hem geleden geldelijke, causale schade dient te worden berekend naar analogie van licenties. Hij heeft recht op betaling van een passend licentierecht. Licentierechten ten bedrage van 2 020 EUR per plan worden op de Duitse markt als gebruikelijk en passend beschouwd en door de Duitse rechterlijke instanties eveneens als zodanig erkend. Dat levert een schadevergoeding van 10 100 EUR op.

Bovendien voert verzoeker aan dat verweerster zijn exclusieve auteursrecht immateriële, causale schade heeft toegebracht en daarom ter compensatie van die immateriële schade dient te worden veroordeeld om het litigieuze gebruik te staken.

Ten slotte betoogt verzoeker dat hij verweerster op goede gronden heeft doen aanmanen door een advocaat en dat zij hem bijgevolg de daarvoor noodzakelijkerwijs gemaakte advocatenkosten ten bedrage van 2 743,43 EUR dient te vergoeden.