Home

Beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 februari 2016.#InAccess Networks Integrated Systems – Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA tegen Europese Commissie.#Zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007‑2013) – Subsidieovereenkomst voor het project ATRACO – In brieven vervatte debetnota’s en besluiten – Gedeeltelijke afdoening zonder beslissing – Contractuele aard van het geschil – Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid.#Zaak T-82/15.

Beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 februari 2016.#InAccess Networks Integrated Systems – Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA tegen Europese Commissie.#Zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007‑2013) – Subsidieovereenkomst voor het project ATRACO – In brieven vervatte debetnota’s en besluiten – Gedeeltelijke afdoening zonder beslissing – Contractuele aard van het geschil – Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid.#Zaak T-82/15.

Beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 februari 2016 –

InAccess Networks Integrated Systems/Commissie

(Zaak T‑82/15)

„Zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007‑2013) — Subsidieovereenkomst voor het project ATRACO — In brieven vervatte debetnota’s en besluiten — Gedeeltelijke afdoening zonder beslissing — Contractuele aard van het geschil — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid”

1.

Gerechtelijke procedure — Rechtsgrondslag van een beroep — Keuze die aan de verzoeker en niet aan de Unierechter toekomt — Ontvankelijkheid beoordeeld met inachtneming van de keuze van de verzoeker (cf. punt 36)

2.

Beroep tot nietigverklaring — Beroep dat in werkelijkheid een geschil inzake een overeenkomst betreft — Nietigverklaring van een debetnota van de Commissie — Onbevoegdheid van de Unierechter — Niet-ontvankelijkheid (Art. 263 VWEU en 299 VWEU) (cf. punten 40, 41, 48, 49)

3.

Beroep tot nietigverklaring — Beroep dat in werkelijkheid een geschil inzake een overeenkomst betreft — Herkwalificatie van het beroep — Voorwaarden [Art. 263 VWEU en 272 VWEU; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 44, lid 1, c)] (cf. punten 52‑54)

4.

Recht van de Europese Unie — Beginselen — Bescherming van het gewettigd vertrouwen — Voorwaarden — Nauwkeurige toezeggingen van de administratie (cf. punt 58)

5.

Handelingen van de instellingen — Motivering — Verplichting — Omvang — Overeenkomst gesloten door de Commissie in het kader van een programma van Uniefinanciering — Geen motiveringsplicht (Art. 296, tweede alinea, VWEU) (cf. punt 60)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie vervat in de brief van 11 december 2014 waarbij de Commissie haar weigering om de door verzoekster genoemde uitgaven te financieren bevestigt, van het besluit van de Commissie vervat in debetnota nr. 3241211514 van 23 oktober 2012 en van het besluit van de Commissie vervat in de brief van 7 december 2012 waarbij verzoekster wordt verzocht de ontvangen gelden terug te betalen en een forfaitaire schadevergoeding van 12814,10 EUR te betalen.

Dictum

1)

Op de conclusies gericht tegen het besluit van de Commissie vervat in de brief van 7 oktober 2012 en de debetnota van 23 oktober 2012 hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard voor het overige.

3)

InAccess Networks Integrated Systems – Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA wordt verwezen in de kosten.