Home

Beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 april 2016.#Portugese Republiek tegen Europese Commissie.#Beroep tot nietigverklaring – ELGF en ELFPO – Beroepstermijn – Aanvang – Tardiviteit – Niet-ontvankelijkheid.#Zaak T-551/15.

Beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 april 2016.#Portugese Republiek tegen Europese Commissie.#Beroep tot nietigverklaring – ELGF en ELFPO – Beroepstermijn – Aanvang – Tardiviteit – Niet-ontvankelijkheid.#Zaak T-551/15.

Beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 april 2016 –

Portugal/Commissie

(Zaak T‑551/15)

„Beroep tot nietigverklaring — ELGF en ELFPO — Beroepstermijn — Aanvang — Tardiviteit — Niet-ontvankelijkheid”

1.

Beroep tot nietigverklaring — Termijnen — Termijnen van openbare orde — Aanvang — Kennisgeving — Besluit van de Commissie waarbij bepaalde uitgaven die de lidstaten in het kader van het EOGFL, het ELGF en het ELFPO hebben gedaan, aan financiering door de Europese Unie worden onttrokken — Latere publicatie van het besluit in het Publicatieblad — Geen invloed (Art. 263, zesde alinea, VWEU en 297, lid 2, derde alinea, VWEU) (cf. punten 20‑23, 25‑28, 31‑33, 36‑38, 40)

2.

Beroep tot nietigverklaring — Termijnen — Aanvang — Kennisgeving — Begrip (Art. 263, zesde alinea, VWEU en 297, lid 2, derde alinea, VWEU) (cf. punt 24)

3.

Handelingen van de instellingen — Algemene verplichting om de adressaten te informeren over de rechtsmiddelen en de termijnen — Geen (Art. 263, vierde en zesde alinea, VWEU en 275, tweede alinea, VWEU) (cf. punt 39)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1119 van de Commissie van 22 juni 2015 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 182, blz. 39), voor zover daarbij bepaalde door de Portugese Republiek verrichte uitgaven worden uitgesloten

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

De Portugese Republiek draagt naast haar eigen kosten ook die van de Europese Commissie.