Home

Zaak C-207/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spanje) op 14 april 2016 – Ministerio Fiscal

Zaak C-207/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spanje) op 14 april 2016 – Ministerio Fiscal

11.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 251/7


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spanje) op 14 april 2016 – Ministerio Fiscal

(Zaak C-207/16)

(2016/C 251/09)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta

Partij in het hoofdgeding

Ministerio Fiscal

Prejudiciële vragen

1)

Geldt als criterium om te bepalen of een delict voldoende ernstig is om inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest(1) erkende grondrechten te rechtvaardigen, uitsluitend de straf die kan worden opgelegd ter zake van het onderzochte delict of is het bovendien noodzakelijk dat door de strafbaar gestelde gedraging individuele en/of collectieve rechtsgoederen in bijzondere mate worden aangetast?

2)

Indien het verenigbaar is met de constitutionele beginselen van de Unie die het Hof heeft toegepast in zijn arrest van 8 april 2014 [gevoegde zaken C-293/12, Digital Rights Ireland en C-594/12, Seitlinger e.a.] als maatstaven voor de strikte toetsing van de richtlijn(2), dat de ernst van het delict uitsluitend wordt vastgesteld op basis van de op te leggen straf, wat zou dan het minimumniveau van de straf moeten zijn? Zou een algemeen vereiste van minimaal drie jaar gevangenisstraf voldoen?