Home

Zaak C-497/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky (Tsjechische Republiek) op 16 september 2016 — Strafzaak tegen Juraj Sokáč

Zaak C-497/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky (Tsjechische Republiek) op 16 september 2016 — Strafzaak tegen Juraj Sokáč

23.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/2


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky (Tsjechische Republiek) op 16 september 2016 — Strafzaak tegen Juraj Sokáč

(Zaak C-497/16)

(2017/C 022/02)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Nejvyšší soud České republiky

Partij in de strafzaak

Juraj Sokáč

Prejudiciële vraag

Kunnen geneesmiddelen zoals omschreven in richtlijn 2001/83/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad, die „geregistreerde stoffen” bevatten zoals opgenomen in verordening (EU) nr. 273/2004(2) van het Europees Parlement en de Raad, op grond van artikel 2, onder a), van die verordening worden geacht uitgesloten te zijn van de werkingssfeer ervan, overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-627/13 en C-2/14, zelfs nadat die bepaling bij verordening nr. 1258/2013(3) is gewijzigd en gelet op het feit dat artikel 2, onder a), van verordening nr. 111/2005(4), zoals gewijzigd bij verordening nr. 1259/2013(5), geneesmiddelen die efedrine en pseudo-efedrine bevatten binnen de regeling van verordening nr. 111/2005 brengt?