Home

Zaak C-517/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) op 4 oktober 2016 — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Zaak C-517/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) op 4 oktober 2016 — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

23.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/4


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) op 4 oktober 2016 — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Zaak C-517/16)

(2017/C 022/06)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Stefan Czerwiński

Verwerende partij: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Prejudiciële vragen

1)

Kan de kwalificatie van een bepaalde prestatie als behorende tot een concrete, in artikel 3 van verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels genoemde tak van sociale zekerheid in de verklaring van een lidstaat krachtens artikel 9 van deze verordening worden getoetst door een nationale overheidsdienst of rechterlijke instantie?

2)

Is een brugpensioen als bedoeld in de Ustawa o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2015, volgnr. 965, zoals nadien gewijzigd) van 19 december 2008 een uitkering bij ouderdom in de zin van artikel 3, lid 1, onder d), van verordening nr. 883/2004?

3)

Wordt bij uitsluiting van de regel van de samentelling van tijdvakken van verzekering (artikel 66 en overweging 33 van verordening nr. 883/2004) voor uitkeringen bij vervroegde uittreding de beschermingsfunctie op het gebied van de sociale zekerheid die volgt uit artikel 48, [aanhef en] onder a), van […] het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie […] verwezenlijkt?