Home

Zaak C-561/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 7 november 2016 — Saras Energía, S.A./Administración del Estado

Zaak C-561/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 7 november 2016 — Saras Energía, S.A./Administración del Estado

23.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 7 november 2016 — Saras Energía, S.A./Administración del Estado

(Zaak C-561/16)

(2017/C 022/18)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Supremo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Saras Energía, S.A.

Verwerende partij: Administración del Estado

Prejudiciële vragen

1)

Verdraagt regelgeving van een lidstaat waarbij een nationale verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie wordt opgesteld waaraan hoofdzakelijk uitvoering wordt gegeven via een jaarlijkse storting in een op grond van artikel 20, lid 4, van richtlijn 2012/27/EU(1) opgericht nationaal fonds voor energie-efficiëntie, zich met artikel 7, leden 1 en 9, van die richtlijn?

2)

Verdraagt een nationale regeling die voorziet in de mogelijkheid om aan de energiebesparingsverplichtingen te voldoen door aan te tonen dat er, in plaats van de storting in het nationaal fonds voor energie-efficiëntie, besparingen zijn gerealiseerd, zich met artikel 7, lid 1, en artikel 20, lid 6, van richtlijn 2012/27/EU?

3)

Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord: verdraagt die alternatieve mogelijkheid om aan de energiebesparingsverplichtingen te voldoen zich met artikel 7, lid 1, en artikel 20, lid 6, van de richtlijn wanneer het daadwerkelijke bestaan daarvan afhankelijk is van de omstandigheid dat de regering deze mogelijkheid naar eigen goeddunken in het leven roept middels regelgeving?

En in het verlengde daarvan: hoe zit het met de verenigbaarheid van een dergelijke regeling wanneer de regering die alternatieve mogelijkheid niet in het leven roept?

4)

Verdraagt een nationale regeling waarbij alleen detailhandelaars in energie en niet de distributeurs worden aangemerkt als partijen voor wie de energiebesparingsverplichtingen gelden, zich met artikel 7, leden 1 en 4, van de richtlijn?

5)

Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord: verdraagt de omstandigheid dat de detailhandelaars aan verplichtingen gebonden partijen zijn zonder dat wordt aangegeven waarom energiedistributeurs dat niet zijn, zich met de genoemde leden van artikel 7?