Home

Zaak C-650/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 19 december 2016 — A/S Bevola en Jens W. Trock ApS/Skatteministerium

Zaak C-650/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 19 december 2016 — A/S Bevola en Jens W. Trock ApS/Skatteministerium

27.2.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/18


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 19 december 2016 — A/S Bevola en Jens W. Trock ApS/Skatteministerium

(Zaak C-650/16)

(2017/C 063/25)

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Østre Landsret

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: A/S Bevola en Jens W. Trock ApS

Verwerende partij: Skatteministerium

Prejudiciële vraag

Staat artikel 49 VWEU in de weg aan een nationale fiscale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan verliezen van nationale filialen in mindering kunnen worden gebracht, terwijl dit niet mogelijk is voor verliezen van filialen in andere lidstaten, ook niet in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Marks & Spencer (C-446/03(1), punten 55 en 56), tenzij het concern heeft geopteerd voor een internationale gezamenlijke aanslag onder de in het hoofdgeding beschreven voorwaarden?