Home

Zaak T-79/16: Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2018 — Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a. / Commissie („Staatssteun — Steunregeling in verband met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen — Besluit waarbij steun aan het einde van de inleidende onderzoeksfase verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Geen formele onderzoeksprocedure — Procesbevoegdheid — Begrip „belanghebbende partij” — Ontvankelijkheid — Schending van procedurele rechten — Ernstige moeilijkheden — Aanzienlijke aantasting van de concurrentiepositie van concurrerende ondernemingen”)

Zaak T-79/16: Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2018 — Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a. / Commissie („Staatssteun — Steunregeling in verband met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen — Besluit waarbij steun aan het einde van de inleidende onderzoeksfase verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Geen formele onderzoeksprocedure — Procesbevoegdheid — Begrip „belanghebbende partij” — Ontvankelijkheid — Schending van procedurele rechten — Ernstige moeilijkheden — Aanzienlijke aantasting van de concurrentiepositie van concurrerende ondernemingen”)

3.12.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/34


Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2018 — Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a. / Commissie

(Zaak T-79/16) (1)

((„Staatssteun - Steunregeling in verband met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen - Besluit waarbij steun aan het einde van de inleidende onderzoeksfase verenigbaar met de interne markt wordt verklaard - Geen formele onderzoeksprocedure - Procesbevoegdheid - Begrip „belanghebbende partij” - Ontvankelijkheid - Schending van procedurele rechten - Ernstige moeilijkheden - Aanzienlijke aantasting van de concurrentiepositie van concurrerende ondernemingen”))

(2018/C 436/47)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partijen: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo, Nederland) en 21 andere verzoekers waarvan de namen in bijlage I bij dit arrest zijn vermeld (vertegenwoordigers: H. Viaene, D. Gillet en T. Ruys, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P.-J. Loewenthal en S. Noë, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (‘s-Graveland, Nederland) en 12 andere interveniënten waarvan de namen in bijlage II bij dit arrest zijn vermeld (vertegenwoordigers: P. Kuypers en M. de Wit, advocaten)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van besluit C(2015) 5929 final van de Commissie van 2 september 2015 betreffende steunmaatregel SA.27301 (2015/NN) — Nederland — Vermeende onrechtmatige staatssteun in verband met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen, waarvan een samenvatting is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB 2016, C 9, blz. 1)

Dictum

1)

Besluit C(2015) 5929 final van de Commissie van 2 september 2015 betreffende steunmaatregel SA.27301 (2015/NN) — Nederland — Vermeende onrechtmatige staatssteun in verband met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen wordt nietig verklaard.

2)

De Europese Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en in de kosten van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters en van de overige verzoekers waarvan de namen in bijlage I zijn vermeld.

3)

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en de overige interveniënten waarvan de namen in bijlage II zijn vermeld, dragen hun eigen kosten.