Home

Zaak T-387/16: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2018 — Terna / Commissie („Financiële bijstand — Projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de trans-Europese netwerken voor energie — Vaststelling van het eindbedrag van de financiële bijstand — Auditverslag waarin onregelmatigheden worden vastgesteld — Niet in aanmerking komende kosten — Motiveringsplicht — Gewettigd vertrouwen — Evenredigheid”)

Zaak T-387/16: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2018 — Terna / Commissie („Financiële bijstand — Projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de trans-Europese netwerken voor energie — Vaststelling van het eindbedrag van de financiële bijstand — Auditverslag waarin onregelmatigheden worden vastgesteld — Niet in aanmerking komende kosten — Motiveringsplicht — Gewettigd vertrouwen — Evenredigheid”)

3.12.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/36


Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2018 — Terna / Commissie

(Zaak T-387/16) (1)

((„Financiële bijstand - Projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de trans-Europese netwerken voor energie - Vaststelling van het eindbedrag van de financiële bijstand - Auditverslag waarin onregelmatigheden worden vastgesteld - Niet in aanmerking komende kosten - Motiveringsplicht - Gewettigd vertrouwen - Evenredigheid”))

(2018/C 436/49)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone en D. Carria, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: O. Beynet, L. Di Paolo, A. Tokár en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van de brieven van 6 juli 2015, 23 mei en 14 juni 2016 van de Commissie inzake bepaalde kosten die in het kader van twee projecten op het gebied van de trans-Europese netwerken voor energie (project 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 en 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403) zijn gemaakt naar aanleiding van de financiële bijstand die de Commissie heeft verleend aan verzoekster

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Terna — Rete elettrica nazionale SpA wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van de Europese Commissie.