Home

Zaak T-566/16: Arrest van het Gerecht van 17 mei 2018 — Josefsson/Parlement [„Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Ontslag — Artikel 47, onder c), i), RAP — Kennelijk onjuiste beoordeling — Recht om te worden gehoord — Beginsel van behoorlijk bestuur — Zorgplicht”]

Zaak T-566/16: Arrest van het Gerecht van 17 mei 2018 — Josefsson/Parlement [„Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Ontslag — Artikel 47, onder c), i), RAP — Kennelijk onjuiste beoordeling — Recht om te worden gehoord — Beginsel van behoorlijk bestuur — Zorgplicht”]

9.7.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 240/35


Arrest van het Gerecht van 17 mei 2018 — Josefsson/Parlement

(Zaak T-566/16) (1)

([„Openbare dienst - Tijdelijk functionarissen - Overeenkomst voor onbepaalde tijd - Ontslag - Artikel 47, onder c), i), RAP - Kennelijk onjuiste beoordeling - Recht om te worden gehoord - Beginsel van behoorlijk bestuur - Zorgplicht”])

(2018/C 240/36)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Erik Josefsson (Malmö, Zweden) (vertegenwoordigers: T. Bontinck, A. Guillerme en M. Forgeois, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Dean en L. Deneys, vervolgens M. Dean en Í. Ní Riagáin Düro, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 270 VWEU, ten eerste strekkende tot nietigverklaring van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag van het Parlement van 19 december 2014 tot beëindiging van verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris, en ten tweede tot vergoeding van de immateriële schade die verzoeker zou hebben geleden

Dictum

1)

Het besluit van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag van het Europees Parlement van 19 december 2014 tot beëindiging van de overeenkomst van tijdelijk functionaris van Erik Josefsson wordt nietig verklaard.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Het Parlement wordt verwezen in de kosten.