Home

Zaak T-649/16: Arrest van het Gerecht van 19 oktober 2017 — Bernaldo de Quirós / Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Tewerkstelling — Overplaatsing van een ambt van eenheidshoofd naar een ambt van adviseur — Dienstbelang — Misbruik van bevoegdheid — Recht om te worden gehoord en zorgplicht — Beginsel van gelijkwaardigheid van ambten”)

Zaak T-649/16: Arrest van het Gerecht van 19 oktober 2017 — Bernaldo de Quirós / Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Tewerkstelling — Overplaatsing van een ambt van eenheidshoofd naar een ambt van adviseur — Dienstbelang — Misbruik van bevoegdheid — Recht om te worden gehoord en zorgplicht — Beginsel van gelijkwaardigheid van ambten”)

4.12.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 412/28


Arrest van het Gerecht van 19 oktober 2017 — Bernaldo de Quirós / Commissie

(Zaak T-649/16)(1)

((„Openbare dienst - Ambtenaren - Tewerkstelling - Overplaatsing van een ambt van eenheidshoofd naar een ambt van adviseur - Dienstbelang - Misbruik van bevoegdheid - Recht om te worden gehoord en zorgplicht - Beginsel van gelijkwaardigheid van ambten”))

(2017/C 412/40)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Belén Bernaldo de Quirós (Brussel, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en A. Guillerme, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid, C. Berardis-Kayser en C. Ehrbar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 270 VWEU, strekkende tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 30 november 2015 tot overplaatsing van verzoekster, met ingang van 1 december 2015, van het ambt van hoofd van de eenheid „Stagebureau” van het directoraat „Jeugd en sport” van het directoraat-generaal (DG) „Onderwijs en cultuur” naar het ambt van adviseur bij het directoraat „Modernisering van het onderwijs II: Onderwijsbeleid en -programma, Innovatie, EIT en AMSC” van datzelfde DG

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Belén Bernaldo de Quirós wordt verwezen in de kosten.