Home

Zaak T-688/16: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Janssen-Cases/Commissie („Ambtenarenrecht — Ambtenaren — Aanwerving — Kennisgeving van vacature — Bemiddelaar van de Commissie — Bevoegd TABG — Bevoegdheidsdelegatie — Procedure — Raadpleging van het personeelscomité — Aansprakelijkheid”)

Zaak T-688/16: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Janssen-Cases/Commissie („Ambtenarenrecht — Ambtenaren — Aanwerving — Kennisgeving van vacature — Bemiddelaar van de Commissie — Bevoegd TABG — Bevoegdheidsdelegatie — Procedure — Raadpleging van het personeelscomité — Aansprakelijkheid”)

4.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/24


Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Janssen-Cases/Commissie

(Zaak T-688/16) (1)

((„Ambtenarenrecht - Ambtenaren - Aanwerving - Kennisgeving van vacature - Bemiddelaar van de Commissie - Bevoegd TABG - Bevoegdheidsdelegatie - Procedure - Raadpleging van het personeelscomité - Aansprakelijkheid”))

(2019/C 44/30)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mercedes Janssen-Cases (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk J.-N. Louis en N. de Montigny, vervolgens J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, vervolgens G. Berscheid en L. Radu Bouyon, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering op grond van artikel 270 VWEU strekkende, enerzijds, tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 15 juni 2016 houdende aanstelling van W als bemiddelaar van de Commissie en van de nota van 16 juni 2016 waarbij de Commissie verzoekster in kennis heeft gesteld van de uitkomst van de selectieprocedure en, anderzijds, tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden.

Dictum

1)

Het besluit van de Europese Commissie van 15 juni 2016 houdende aanstelling van W als bemiddelaar van de Commissie en de nota van 16 juni 2016 waarbij de Commissie Mercedes Janssen-Cases in kennis heeft gesteld van de uitkomst van de selectieprocedure, worden nietig verklaard.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Commissie wordt verwezen in de kosten, met inbegrip van de kosten die op de procedure in kort geding zijn gevallen.