Home

Zaak T-624/16 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 16 februari 2017 — Gollnisch/Parlement („Kort geding — Lid van het Europees Parlement — Invordering door compensatie van vergoeding die zijn gestort voor de terugbetaling van kosten voor parlementaire assistentie — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

Zaak T-624/16 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 16 februari 2017 — Gollnisch/Parlement („Kort geding — Lid van het Europees Parlement — Invordering door compensatie van vergoeding die zijn gestort voor de terugbetaling van kosten voor parlementaire assistentie — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

18.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 121/33


Beschikking van de president van het Gerecht van 16 februari 2017 — Gollnisch/Parlement

(Zaak T-624/16 R)

((„Kort geding - Lid van het Europees Parlement - Invordering door compensatie van vergoeding die zijn gestort voor de terugbetaling van kosten voor parlementaire assistentie - Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging - Geen spoedeisendheid”))

(2017/C 121/48)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bruno Gollnisch (Villiers le Mahieu, Frankrijk) (vertegenwoordiger: N. Fakiroff, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: G. Corstens en S. Alonso de León, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 1 juli 2016, inzake de invordering bij verzoekster van een bedrag van 275 984,23 EUR, van de debetnota 2016-916 van 5 juli 2016 ter uitvoering van dat besluit, en van de mededeling van die handelingen van de directeur-generaal financiën van 6 juli 2016.

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.