Home

Zaak T-166/16: Beroep ingesteld op 13 april 2016 — Panzeri/Parlement

Zaak T-166/16: Beroep ingesteld op 13 april 2016 — Panzeri/Parlement

6.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 200/32


Beroep ingesteld op 13 april 2016 — Panzeri/Parlement

(Zaak T-166/16)

(2016/C 200/45)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Pier Antonio Panzeri (Calusco d’Adda, Italië) (vertegenwoordiger: C. Cerami, avvocato)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

het onderhavige beroep toewijzen en de bestreden maatregelen derhalve nietig verklaren wegens onrechtmatigheid;

het Europees Parlement bijgevolg veroordelen tot terugbetaling van 12 000 EUR, vermeerderd met rente en geherwaardeerd, dan wel het eventuele hogere bedrag dat in de loop van het geding zal worden uitbetaald op grond van het bestreden bevel;

verweerder verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep betreft nota nr. D 302681 van 11 februari 2016 van de Secretaris-generaal van het Europees Parlement, waarin de motivering van de als bijlage toegevoegde debetnota nr. 2016-207 van dezelfde datum is opgenomen, die ziet op de terugvordering van bedragen die ten onrechte zouden zijn ontvangen als vergoeding voor parlementaire medewerkers.

In deze zaak worden dezelfde middelen en voornaamste argumenten aangevoerd als in zaak T-677/15, Panzeri/Parlement en Commissie (PB 2016, C 27, blz. 74).