Home

Zaak T-87/17: Arrest van het Gerecht van 19 oktober 2017 — Kuka Systems/EUIPO (Matrix light) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Matrix light — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-87/17: Arrest van het Gerecht van 19 oktober 2017 — Kuka Systems/EUIPO (Matrix light) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Matrix light — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

4.12.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 412/31


Arrest van het Gerecht van 19 oktober 2017 — Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

(Zaak T-87/17)(1)

([„Uniemerk - Aanvraag voor Uniewoordmerk Matrix light - Absolute weigeringsgrond - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”])

(2017/C 412/45)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Kuka Systems GmbH (Augsburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: B. Maneth en C. Huch-Hallwachs, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Schifko, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 1 december 2016 (zaak R 886/2016-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken Matrix light als Uniemerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Kuka Systems GmbH wordt verwezen in de kosten.