Home

Zaak T-9/17: Beroep ingesteld op 5 januari 2017 — RI/Raad

Zaak T-9/17: Beroep ingesteld op 5 januari 2017 — RI/Raad

6.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 70/24


Beroep ingesteld op 5 januari 2017 — RI/Raad

(Zaak T-9/17)

(2017/C 070/33)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: RI (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en A. Guillerme, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

nietig te verklaren het besluit van het TABG van de Raad van 8 februari 2016 houdende weigering om te erkennen dat de verzoekende partij invalide is als gevolg van een beroepsziekte in de zin van artikel 78, lid 5, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie;

de Raad van de Europese Unie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij twee middelen aan.

1.

Eerste middel, ontleend aan een kennelijk onjuiste beoordeling en een verkeerde opvatting van het begrip beroepsziekte door de invaliditeitscommissie en het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van de Raad. De verzoekende partij komt met name op tegen de conclusies van die commissie dat:

het carpale tunnelsyndroom niet kan worden aangemerkt als een beroepsziekte;

het carpale tunnelsyndroom niet de oorzaak zou zijn voor haar onvermogen om het werk te hervatten, maar alleen de algoneurodystrofie die zich heeft ontwikkeld nadat zij aan haar linkerhand is geopereerd.

2.

Tweede middel, ontleend aan een niet-nakoming van de motiveringsplicht, daar de invaliditeitscommissie geen rechtens afdoende uitleg heeft gegeven over de redenen waarom zij is afgeweken van de vroegere medische rapporten waaruit duidelijk bleek dat zij aan een beroepsziekte leed, welke werd aangeduid als „een carpaal tunnelsyndroom verergerd door een algoneurodystrofie”.