Home

Zaak T-117/17: Beroep ingesteld op 23 februari 2017 — Proximus/Raad

Zaak T-117/17: Beroep ingesteld op 23 februari 2017 — Proximus/Raad

15.5.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 151/36


Beroep ingesteld op 23 februari 2017 — Proximus/Raad

(Zaak T-117/17)

(2017/C 151/47)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Proximus NV (Brussel, België) (vertegenwoordiger: B. Schutyser, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

het op 23 december 2016 aan verzoekster betekende besluit van de Raad waarbij de opdracht werd gegund aan een andere inschrijver en niet aan verzoekster, nietig verklaren;

de Raad verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, namelijk dat de toegepaste methode om de prijzen van de offertes te vergelijken het niet mogelijk maakt om de economisch meest voordelige offerte te kiezen, zoals vereist door het recht van de Europese Unie.