Home

Zaak T-245/17: Beroep ingesteld op 24 april 2017 — ViaSat/Commissie

Zaak T-245/17: Beroep ingesteld op 24 april 2017 — ViaSat/Commissie

3.7.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 213/33


Beroep ingesteld op 24 april 2017 — ViaSat/Commissie

(Zaak T-245/17)

(2017/C 213/45)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Californië, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: E. Righini, J. Ruiz Calzado en A. Aresu, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het verzoek ontvankelijk verklaren;

overeenkomstig artikel 265, lid 3, VWEU verklaren dat de Commissie heeft nagelaten te handelen;

subsidiair, het besluit van de Commissie vervat in twee aan verzoekster gerichte brieven van 14 en 21 februari 2017 overeenkomstig artikel 263, leden 2 en 4, VWEU nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij drie middelen aan.

1.

Eerste middel, aangevoerd ter ondersteuning van het beroep wegens nalaten, ontleend aan het verzuim van de Commissie om een besluit te nemen ter voorkoming van een ander gebruik van de 2GHz-band.

De Commissie heeft onrechtmatig nagelaten vast te stellen dat het gebruik van de 2GHz-band, die op EU-niveau is geharmoniseerd en aanbesteed door middel van een door de Unie georganiseerde selectieprocedure, ingrijpend wordt gewijzigd indien het aan mobiele satellietdiensten toegewezen 2GHz-spectrum hoofdzakelijk wordt gebruikt voor een terrestrisch netwerk. De Commissie had haar verantwoordelijkheid moeten nemen en had een besluit moeten vaststellen om te voorkomen dat nationale regelgevingsinstanties (hierna: „NRI’s”) Inmarsat toestemming zouden geven om de 2GHz-band hoofdzakelijk te gebruiken voor lucht-grondcommunicatiedoelstellingen in plaats van hoofdzakelijk voor een satellietnetwerk ten behoeve van mobiele satellietdiensten (hierna: „MSS”) zoals overeenkomstig de MSS-beschikkingen van de EU zou moeten.

2.

Tweede middel, aangevoerd ter ondersteuning van het beroep wegens nalaten, ontleend aan het verzuim van de Commissie om stappen te ondernemen om te voorkomen dat de interne markt versnipperd raakt.

De Commissie is verplicht haar bevoegdheden in te zetten ter voorkoming van enig risico op versnippering van de interne markt voor pan-Europese mobiele satellietdiensten die universele connectiviteit bieden. Dit risico zou ontstaan indien sommige NRI’s op eigen gezag besluiten om een specifiek bedrijf toe te staan de 2GHz-band voor een nieuw doel te gebruiken. Door de nalatigheid in de uitoefening van deze plicht in reactie op de brief waarin verzoekster opriep tot handelen en in reactie op de door NRI’s ingediende verzoeken om instructie, is inderdaad het risico toegenomen dat sommige lidstaten het gebruik van de 2GHz-band voor nieuwe doelstellingen toestaan.

3.

Derde middel, subsidiair aangevoerd ter ondersteuning van het beroep tot nietigverklaring, ontleend aan een onjuiste uitlegging.

Het besluit van de Commissie dat is vervat in de bovengenoemde brieven van 14 en 21 februari 2017 moet nietig worden verklaard omdat de Commissie een onjuiste uitlegging heeft gegeven aan i) de bepalingen die vastleggen welke bevoegdheden zij heeft op het gebied van de harmonisatie van het voor MSS gebruikte spectrum; ii) de omvang van haar plicht om zorg te dragen voor volledige naleving van de algemene beginselen van het openbare-aanbestedingsrecht van de EU zoals van toepassing op deze zaak; iii) haar plichten om te voorkomen dat lidstaten onderling afwijkende besluiten vaststellen en om ervoor te zorgen dat de interne markt voor pan-Europese mobiele satellietdiensten die universele connectiviteit verschaffen, niet versnipperd raakt en iv) de omvang van haar plicht tot loyale samenwerking ter ondersteuning van de lidstaten bij de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Verdragen.