Home

Zaak T-482/17: Beroep ingesteld op 28 juli 2017 — Comercial Vascongada Recalde/Commissie en GAR

Zaak T-482/17: Beroep ingesteld op 28 juli 2017 — Comercial Vascongada Recalde/Commissie en GAR

2.10.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/13


Beroep ingesteld op 28 juli 2017 — Comercial Vascongada Recalde/Commissie en GAR

(Zaak T-482/17)

(2017/C 330/16)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Comercial Vascongada Recalde, SA (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: A. Rivas Rodríguez, advocaat)

Verwerende partijen: Europese Commissie en Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het besluit van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van 7 juni 2017 (SRB/EES/2017/08) in verband met de vaststelling van een afwikkelingsregeling voor de instelling Banco Popular Español SA., en besluit (EU) 2017/1246 van de Commissie van 7 juni 2017 tot goedkeuring van de afwikkelingsregeling voor Banco Popular Español S.A. nietig te verklaren,

verwerende partijen te veroordelen tot vergoeding van de schade en de verliezen die voortvloeien uit het waardeverlies van de aandelen van Banco Popular Español, S.A. die in het bezit zijn van Comercial Vascongada Recalde, SA., waarbij met het oog op de schadevergoeding wordt uitgegaan van het verschil met de waarde van de aandelen op 6 juni 2017, namelijk 133 385,04 EUR, vermeerderd met de eventuele rente daarop.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij twee middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van artikel 18, lid 1, onder a) en artikel 18, lid 4, onder c), van verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1093/2010(1), aangezien Banco Popular zich niet in de in die voorschriften omschreven situatie van falen bevond.

2.

Tweede middel: schending van artikel 10, leden 10 en 11, en artikel 21, lid 2, onder b), van verordening nr. 806/2014, aangezien er inderdaad alternatieven bestonden voor de afwikkeling van Banco Popular.