Home

Zaak C-378/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 8 juni 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal

Zaak C-378/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 8 juni 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal

27.8.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/14


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 8 juni 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal

(Zaak C-378/18)

(2018/C 301/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesverwaltungsgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Verwerende partij: Reinhard Westphal

Prejudiciële vragen

1)

Begint de verjaringstermijn als bedoeld in artikel 49, lid 6, van verordening (EG) nr. 2419/2001 (1) te lopen vanaf de betaling van de steun of wordt het begin van deze verjaringstermijn bepaald door artikel 3, lid 1, van verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 (2), in dit geval de tweede alinea, eerste volzin, van dit artikellid?

2)

Zijn de verjaringsregelingen van artikel 49, lid 6, van verordening (EG) nr. 2419/2001 en van artikel 3, lid 1, van verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 bepalingen waarin administratieve sancties zijn vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, tweede volzin, van verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95?

3)

Kan de in artikel 52 bis van verordening (EG) nr. 2419/2001 neergelegde regeling inzake de retroactieve toepassing van de verjaringsregeling van artikel 49, lid 5, van verordening (EG) nr. 2419/2001 overeenkomstig worden toegepast op artikel 49, lid 6, van verordening (EG) nr. 2419/2001?

Ingeval artikel 3, lid 1, tweede alinea, eerste volzin, van verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van toepassing is (eerste vraag), hoeven de volgende vragen niet te worden beantwoord. Ingeval dit artikel niet van toepassing is, is de derde vraag zonder voorwerp indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord.