Home

Zaak C-548/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Saarländische Oberlandesgericht (Duitsland) op 23 augustus 2018 — BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg

Zaak C-548/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Saarländische Oberlandesgericht (Duitsland) op 23 augustus 2018 — BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg

3.12.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/20


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Saarländische Oberlandesgericht (Duitsland) op 23 augustus 2018 — BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg

(Zaak C-548/18)

(2018/C 436/27)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Saarländisches Oberlandesgericht

Partijen in het hoofdgeding

Appellante: BGL BNP Paribas SA

Geïntimeerde: TeamBank AG Nürnberg

Prejudiciële vragen

1)

Is artikel 14 van verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (1) toepasselijk op de derdenwerking in het geval van meervoudige cessie?

2)

Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord: door welk recht wordt de derdenwerking in dat geval geregeld?

3)

Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord: is die bepaling van toepassing naar analogie?

4)

Indien de derde prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord: door welk recht wordt de derdenwerking in dat geval geregeld?