Home

Zaak T-165/18: 0van het Gerecht van 12 februari 2020 — Kahimbi Kasagwe/Raad (“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Democratische Republiek Congo – Bevriezing van tegoeden – Verlenging van de opneming van verzoekers naam op de lijst van betrokken personen – Motiveringsplicht – Rechten van de verdediging – Verplichting voor de Raad om de nieuwe rechtvaardigingsgronden voor de verlenging van de beperkende maatregelen mee te delen – Onjuiste rechtsopvatting – Kennelijke beoordelingsfout – Eigendomsrecht – Recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven – Evenredigheid – Vermoeden van onschuld – Exceptie van onwettigheid”)

Zaak T-165/18: 0van het Gerecht van 12 februari 2020 — Kahimbi Kasagwe/Raad (“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Democratische Republiek Congo – Bevriezing van tegoeden – Verlenging van de opneming van verzoekers naam op de lijst van betrokken personen – Motiveringsplicht – Rechten van de verdediging – Verplichting voor de Raad om de nieuwe rechtvaardigingsgronden voor de verlenging van de beperkende maatregelen mee te delen – Onjuiste rechtsopvatting – Kennelijke beoordelingsfout – Eigendomsrecht – Recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven – Evenredigheid – Vermoeden van onschuld – Exceptie van onwettigheid”)

30.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/19


0van het Gerecht van 12 februari 2020 — Kahimbi Kasagwe/Raad

(Zaak T-165/18) (1)

(“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Democratische Republiek Congo - Bevriezing van tegoeden - Verlenging van de opneming van verzoekers naam op de lijst van betrokken personen - Motiveringsplicht - Rechten van de verdediging - Verplichting voor de Raad om de nieuwe rechtvaardigingsgronden voor de verlenging van de beperkende maatregelen mee te delen - Onjuiste rechtsopvatting - Kennelijke beoordelingsfout - Eigendomsrecht - Recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven - Evenredigheid - Vermoeden van onschuld - Exceptie van onwettigheid”)

(2020/C 103/26)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, Democratische Republiek Congo) (vertegenwoordigers: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois en A. Guillerme, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile en S. Van Overmeire, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot nietigverklaring van besluit (GBVB) 2017/2282 van de Raad van 11 december 2017 tot wijziging van besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo (PB 2017, L 328, blz. 19), voor zover het verzoeker betreft.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Delphin Kahimbi Kasagwe wordt verwezen in de kosten.