Home

Zaak T-275/18: Beschikking van het Gerecht van 30 november 2018 — Front Polisario/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Marokko, anderzijds — Handeling waarbij deze overeenkomst wordt gesloten — Niet-toepasselijkheid van deze overeenkomst op het grondgebied van de Westelijke Sahara — Geen procesbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid”)

Zaak T-275/18: Beschikking van het Gerecht van 30 november 2018 — Front Polisario/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Marokko, anderzijds — Handeling waarbij deze overeenkomst wordt gesloten — Niet-toepasselijkheid van deze overeenkomst op het grondgebied van de Westelijke Sahara — Geen procesbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid”)

4.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/70


Beschikking van het Gerecht van 30 november 2018 — Front Polisario/Raad

(Zaak T-275/18) (1)

((„Beroep tot nietigverklaring - Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Marokko, anderzijds - Handeling waarbij deze overeenkomst wordt gesloten - Niet-toepasselijkheid van deze overeenkomst op het grondgebied van de Westelijke Sahara - Geen procesbevoegdheid - Niet-ontvankelijkheid”))

(2019/C 44/92)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (vertegenwoordiger: G. Devers, avocat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: A. de Elera-San Miguel Hurtado en R. Liudvinaviciute-Cordeiro, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van besluit (EU) 2018/146 van de Raad van 22 januari 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (PB 2018, L 26, blz. 4)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Op de verzoeken om toelating tot interventie van het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk en de Europese Commissie hoeft geen uitspraak te worden gedaan.

3)

Het Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) draagt zijn eigen kosten alsook die van de Raad van de Europese Unie.

4)

Het Front Polisario, de Raad, de Commissie, het Koninkrijk Spanje en de Republiek Frankrijk dragen elk hun eigen kosten die verband houden met de verzoeken om toelating tot interventie.